Kansas boy - logo

Kansas boy

City & State Louisburg, KS